<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Glasarna i Ängelholm - Reparationsglasningar, nyglasning, uterum, inredningsglas, auktoriserat bilglasmästeri, skräddarsydda lösningar vad fönster - speglar - duschutrymmen. glasmästeri, Glasmästeri, GLASMÄSTERI, Glasmästare, Höganäs, Ängelholm, glasmästare, Glasarna, bil & bygg glasarna, inglasningar, bil, bygg, glas, bilobygglasarna reparationsglasning, laga fönster, glasa in, nyglasning, inredningsglas, speglar, blyglas, ljudglas, träpersienner, lamellgardiner, bilrutor, bilglas

 

BBÄ Glasarna AB
Helsingborgsvägen 32
262 72 ÄNGELHOLM
Tel: 0431 - 804 10
Fax: 0431 - 804 67
info@glasarna.se

Fakta om glas

Glas är en oorganisk smälta som har stelnat till fast fas utan att kristallisera, ett material som har en transformationspunkt eller ett transformationsområde, ett icke kristalliserat, fast material. Genomlysande glas kallas flussglas (opaline). Till glas kan även räknas bland annat metalliskt glas, sockervadd och olika plaster som är amorfa. Ordet glas är germanskt med grundbetydelsen "glans".

Historik
Glas är mycket gammalt. Glas kan uppstå naturligt genom förglasning av sand - så sker ibland vid blixtnedslag. Genom upphettningar av bl. a. fornborgsmurar har förglasning av sand förekommit - oklart dock om det haft praktisk funktion. Omkring 8.000 f. Kr. lyckades man i Mesopotamien skapa förglasade ytor på lerkärl som därigenom fungerade som en sorts glasyr. Från omkring 6000 f. Kr. stammar de äldsta föremålen i rent glas. Under antiken göts antingen glaset - eller så när man tillverkade flaskor lindades glastråd runt en lerkärna, som därefter knackades bort. Man kom redan under 1500-talet att kunna framställa en glasmassa som i renhet inte kunde överträffas i övriga Europa på många hundra år.

Till Sverige kom glastillverkningen tidigt. chanel replica sale De första Romerska glasbägarna letar sig hit redan under det första århundradet efter Kristus, och från 400-talet e. kr. har man här smält och återvunnit glaskross för att tillverka glaspärlor. Redan under 1200-talet blåstes glas för kyrkfönster vid kloster och kyrkobyggen i Sverige, men medeltidens glastillverkning har nästan varit helt okänd fram till för bara ca 20 år sedan. Om man även tillverkat bruksglas är hittills okänt. Först 1556 inkallas Anders Glasmakare av Gustaf Wasa för att tillverka vinglas för hovets räkning. chanel replica Hur denna produktion såg ut är också helt okänt. Däremot startade hertig Karl, sedermera Karl IX en hytta vid Nyköpingshus, som har grävts ut arkeologiskt och där man kunnat återfinna en bred produktion av olika dryckesbägare i Waldglas. Under slutet av 1500- och början av 1600-talet tillkommer en rad mindre hyttor i Sverige, de flesta dock med en ganska kortvarig existens. Under 1600-talet börjar man i Sverige även kunna framställa klarglas s. k. "Venetiansk kristall".


Myter om glas

Ibland sägs något vara "glashalt", men glas har hög friktion och är i regel svårt att halka på. Uttrycket kommer antagligen från glasklar is ("glansis"). Gamla fönsterglas är ofta tjockare i den nedre änden. Detta har gett upphov till myten att glas vid rumstemperatur är en mycket trögflytande vätska snarare än ett fast material. chanel replica handbags Men detta beror på det sätt som glasrutorna blåstes och klipptes, vilket gjorde att ena änden blev tjockare. När glasmästarna placerade glasrutorna i fönsterramarna, så hade de för vana att sätta den tjocka kanten nedåt och så uppstod myten. I rumstemperatur är glas ett fast ämne. Atomerna är dock placerade på samma oregelbundna sätt som i en vätska. Glas har en viskositet; i rumstemperatur är denna dock så hög att den inte kan mätas. Det finns också en faktoid om att snus innehåller glas. Detta är inte sant.

 


Vad är glas?
Råmaterialet i glas innehåller;
- sand  (59%)
- soda  (18%)
- dolomit  (15%)
- kalksten  (4%)
- nefelin  (3%)
- sulfat  (1%)

Ursprungligen bildat i naturen tillverkas numera glas av naturliga
komponenter, som smälts ihop och sedan kyls ner. Det vanliga planglaset är
ett kalk-soda silikat glas.

Kiseldioxid är själva glasbildaren, som svarar för glasets förmåga att bilda
en underkyld vätska, dvs att ej kristallisera vid avsvalningen. Kiseldioxid
förekommer till 72% i vanligt glas. I dagens glastillverkning är
processtillverkad soda den vanligaste råvaran, tidigare var det kalcinerad
naturlig soda.


Olika sorters glas
De vanligaste, mest använda glasen är;
- Floatglas  ( Energisparglas, Solskyddsglas)
- Brandglas
- Säkerhetsglas (Lamellglas, härdat glas)

- Ljudreducerande glas 
- Dekorglas  (speglar, screetryckt glas, ornamentglas, mattlaminerat glas, blästrat glas, fasadglas)
- Glassystem  (plana fasader och tak, profilerade glas,solceller)
- Specialglas  (extra vitt glas, konfrontationsspeglar,
smarta glas golvglas, mm).